EKOIng Miran Kreslin s.p.
gsm: 031 305 328
Trimlini 64D, Lendava

Energetska izkaznica

Kaj je energetska izkaznica?

To je javna listina, ki vsebuje podatke o učinkovitosti stavbe in priporočila, s katerimi lahko povečate energetsko učinkovitost stavbe ter že med samo gradnjo ali pri kasnejših obnovitvenih delih poskrbite, da bo energetska učinkovitost stavbe čim boljša, posledično pa tudi poraba vse dražjih virov energije čim manjša.

Kdaj potrebujemo energetsko izkaznico?

Priporočljiva je za vsako stavbo, saj z njo pridobimo informacijo o energetski učinkovitosti stavbe, o možnih energetskih izboljšavah, ki posledično vplivajo na prihranek energije in tudi denarja.

Zakonsko obvezna je za:

 • Novogradnje (energetska izkaznica je sestavni del projekta izvedenih del)
 • Javne stavbe, katere površina presega 500(šole, zdravstvene ustanove, stavbe občinske in državne uprave) . Izkaznico morajo namestiti na vidno mesto in tako predstaviti javnosti.
 • Stavbe za prodajo ali najem (lastnik stavbe ali njenega posameznega dela, mora pred prodajo ali oddajo v najem kupcu oz. najemniku predložiti energetsko izkaznico pred podpisom pogodbe). 

Izkaznice ni potrebno izdelati za sledeče stavbe:

 • za verske in obredne namene,
 • spomeniškovarstveno zaščitene stavbe, če bi izpolnjevanje zahtev spremenilo njihov videz,
 • začasne stavbe s predvidenim časom uporabe do dve leti,
 • industrijske stavbe, delavnice in ne-stanovanjske kmetijske stavbe,
 • stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto,
 • stavbe ali deli stavb s tlorisno uporabno površino manjšo od 50 m2,
 • zaklonišča,
 • stavbe ali njen del v postopku izvršbe ali stečajnem postopku
 • stabvbe, ki se oddajajo v najem za obdobje, krajše od enega leta,

 

Veljavnost energetske izkaznice?

Energetska izkaznica je veljavna 10 let in jo je potrebno po tem obdobju obnoviti.

Vrste energetskih izkaznic?

Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe ločimo dve vrsti energetskih izkaznic:

 • Računska energetska izkaznica- rEI

Energetski kazalniki se določijo na podlagi izračunanih vrednosti. Izda se za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe.

 • Merjena energetska izkaznica – mEI

Izdela se na podlagi merjene rabe energije. Izda se za obstoječe ne stanovanjske stavbe.

Energetski razredi:

razred A1: od 0 do 10 kWh/m2a
razred A2: od 10 do 15 kWh/m2a
razred B1: od 15 do 25 kWh/m2a
razred B2: od 25 do 35 kWh/m2a
razred C: od 35 do 60 kWh/m2a
razred D: od 60 do 105 kWh/m2a
razred E: od 105 do 150 kWh/m2a
razred F: od 150 do 210 kWh/m2a
razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a

Kdo lahko izdela energetsko izkaznico?

neodvisni strokovnjak z veljavno licenco podeljeno s strani ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Kdo lahko izda energetsko izkaznico?

izda jo lahko pravna oseba, ki je s strani ministrstva za infrastrukturo in prostor pridobila javno pooblastilo za izdajanje.

Cena?

Cena energetske izkaznice sestavljena iz

 • stroška izdelave energetske izkaznice s strani izdajatelja in je odvisen od:
 1. Velikosti stavbe
 2. Razpoložljive projektne dokumentacije
 3. Karakteristike in zahtevnosti stavbe
 4. Metode izračuna
 5. računska ali merjena
 • prispevka za izdajo energetske izkaznice, ki je odvisen od:
 1. namembnosti, velikosti stavbe in števila posameznih enot stavbe.
 2. zbrana sredstva se namenijo za nadzor in vodenje registrov povezanih z energetskimi izkaznicami
 3. Prispevek plača izdajatelj ali naročnik energetske izkaznice še pred vpisom v register energetskih izkaznic.

Višino prispevka določi vlada.

Strošek izdelave EI mora plačati lastnik oz. lastniki stavbe. Strošek za izdelavo izkaznice se šteje kot strošek upravljanja, ki bremeni vse lastnike glede na lastniški delež

Globa?

 • Z globo v višini 300€ se kaznuje lastnika stavbe ali njenega posameznega dela če:

Pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oz. najemniku najkasneje ob podpisu pogodbe ne predloži veljavno EI.

 • Z globo v višini 1000€ se kaznuje upravljalec stavbe ali posameznega dela stavbe če:

V stavbah s celotno uporabno tlorisno  površino nad 500m², ki so v lasti ali uporabi organizacij javnega sektorja, upravljalec  stavbe ne namesti veljavno EI na vidno mesto.

 • Z globo v višini 250€ se kaznuje lastnika stavbe ali njenega posameznega dela če:

Pri prodajanju ali oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem, ne zagotovi, da se pri oglaševanju v medijih navede vsaj energetski razred stavbe.( Prehodno obdobje do 31.12.2014)

EKOIng Miran Kreslin s.p.
gsm: 031 305 328
Trimlini 64D, Lendava