EKOIng Miran Kreslin s.p.
gsm: 031 305 328
Trimlini 64D, Lendava

Inženiring

Vsaka gradnja objekta je unikaten in kompleksen proces. S vsakim zgrajenim objektom, trajno posežemo v prostor ter tako vplivamo na socialno in naravno raven okolja. S svojimi storitvami si prizadevamo, da vaš projekt izvedete strokovno, hitro in ugodno z minimalnimi vplivi na okolje.

Nudimo:

SVETOVALNI IN IZVEDBENI INŽENIRIG

S strokovnimi zunanjimi sodelavci nudimo celovite rešitve in podporo pri pripravi in izvedbi energetskih sanacij objektov kakor tudi novogradenj.

 • svetovanja in aktivnosti v fazi idejnega projekta
 • pridobitev soglasij in dovoljenj za gradnjo,
 • vodenje upravnih postopkov do pridobitve gradbenega dovoljenja,
 • svetovanje pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev,
 • pregled in usklajevanje tehnične dokumentacije,
 • koordinacija izdelave projektne dokumentacije od idejnih načrtov do projekta izvedenih del
 • zbiranje ponudb izvajalcev
 • pomoč pri izbiri izvajalca
 • priprava pogodb s podizvajalci, dobavitelji,
 • vpis objektov v zemljiško knjigo,
 • vpis objektov v kataster stavb,
 • zbiranje ponudb izvajalcev
 • vodenje projektov v fazi izvedbe projekta,
 • gradnja celovitih objektov za znanega naročnika, na osnovi že izdelane projektne dokumentacije,
 • izvedba tehničnih pregledov izvedenih objektov,
 • vodenje upravnega postopka do pridobitve uporabnega dovoljenja,
 • izročitev zgrajenega objekta v obratovanje in uvajanje uporabnika za uporabo.

GRADBENI NADZOR

Vsaka gradnja objekta je unikaten in kompleksen proces. S vsakim zgrajenim objektom trajno posežemo v prostor ter tako vplivamo na socialno in naravno raven okolja. Zato je nujno v procesu gradnje zagotoviti strokovni nadzor, ki bo s svojim delom povečal kakovost zgrajenega objekta in izvajal nadzor nad potekom gradnje, da bo le-ta skladna s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.

Gradbeni nadzor je po 85. členu ZGO-1-UPB1 zakonsko obvezen za vse vrste gradnje z izjemo enostavnih objektov. Najbolj tipična obveznost nadzornika je opravljanje nalog po ZGO-1-UPB1 v korist investitorja ter zagotavljanje in uveljavljanje njegovih interesov.

S strokovnimi zunanjimi sodelavci nudimo:

 • kontrolo vodenja predpisane dokumentacije na gradbišču
 • nadzor nad izvajanjem gradbeno obrtniških del, električnih in strojnih inštalacij na objektu
 • nadzor nad skladnostjo izvedbe s projektno dokumentacijo
 • kontrolo nad vgrajenimi materiali, opremo in napeljavami
 • količinsko in finančno kontrolo del
 • nadzor nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazno kontrolo kakovosti vgrajenih materialov
 • končni obračun del
 • poskrbimo za pridobitev potrebne dokumentacije za tehnični pregled
 • pridobimo uporabno dovoljenje

EKOIng Miran Kreslin s.p.
gsm: 031 305 328
Trimlini 64D, Lendava